חוק אשראי הוגן. חוק אשראי הוגן

כל גוף פיננסי בעל היתר למתן הלוואות יכול כיום לגבות ריבית מקסימלית העומדת על ריבית בנק ישראל פלוס 15%, למעט במקרים של הלוואות לזמן קצר במדינות שלא מתפרסמת ריבית ליבור לידיעת הציבור- ריבית הבנק המרכזי + 30%
עושים סדר בתחום ההלוואות במשך שנים הציבור הרחב נאלץ לקחת הלוואות בלי לדעת למה הוא מתחייב, וללא פיקוח בפועל על הנעשה בתחום ההלוואות בישראל יחד עם זאת, חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות קבע מגבלה רק לגבי הלוואות חוץ בנקאיות, המגבלה בחוק הישן קבעה כי הריבית שחברות יכולות לקבוע תעמוד על פי 2

משרד המשפטים

במסגרת השינויים המוצעים בהצעת החוק הוצע כי החוק יחול גם על בעל רישיון למתן שירותי אשראי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים שירותים פיננסיים מוסדרים , התשע"ו- 2016.

20
חוק אשראי הוגן
על פי החוק החדש, ריבית פיגורים תהיה בטווח של עד 3%, המספר נקבע לפי שיעור העלות המרבית של האשראי כפול ב-1
חוק אשראי הוגן מסבך את חב' הסלולר עם ציוד הקצה
מהו חוק אשראי הוגן, מתי ייכנס לתוקף וכיצד יסייע לצרכנים פרטיים ו להשתמש בהלוואות כדרך נבונה כלכלית להגדיל את האשראי, מבלי להתחייב לתשלומים גבוהים עקב ריבית מטורפת? סייג לתחולת החוק סעיף 15 א לחוק המוצע קובע סייג לתחולת החוק לפיו הוראות סעיף 2 העוסק בעריכת חוזה בכתב ותיעוד הסכמת הלקוח, סעיף 3 העוסק בחובת גילוי, סעיפים 5 ב , 5 ג 1 ו- 5 ג 2 העוסקים בהגבלת שיעור העלות הממשית של האשראי, סעיפים 6 ב , 6 ג 1 ו- 6 ג 2 העוסקים בהגבלה על ריבית הפיגורים וסעיף 7 העוסק בהקדמת מועד הפירעון לא יחולו על מלווה יחיד שנותן הלוואה שלא דרך עיסוק
משרד המשפטים
זהו שינוי חשוב שנועד לספק הגנה על הלווים, להגביר את הפיקוח והאכיפה ולהסדיר את התחום
עריכת חוזה בכתב, תיעוד הסכמת הלקוח וחובות גילוי חוק אשראי הוגן קובע חובות גילוי חדשות למלווה ולפיו מלווה הנמצא לקראת כריתת חוזה הלוואה עם לווה נדרש למסור ללווה עותק מחוזה ההלוואה ולתת לו זמן סביר לעיין בחוזה לפני חתימתו מחד, התיקון מרחיב את תחולתו של החוק גם על מלווים מוסדיים, לרבות תאגידים בנקאיים, אשר עד כה הוחרגו ממנו, ומאידך הוא קובע תקרת ריבית להלוואות המתאימה יותר לכלכלה הישראלית
כמו כן, במטרה להגביר את ההגנה על הלווים ולהעניק סמכויות אכיפה לרשויות האכיפה נקבע כי הפרה של הוראות שונות בחוק, לרבות העמדת הלוואה מבלי לערוך הסכם בכתב ומבלי לקיים את חובות הגילוי, יהוו עבירות פליליות החוק ייכנס לתוקף בתום 15 חודשים מיום פרסומו ברשומות

משרד המשפטים

חוק אשראי הוגן, הוא תיקון מספר 3 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג — 1993 , קובע ריבית מרבית בהלוואות לפרטיים ולעסקים קטנים שאינם תאגידים, והוא אף קובע רף ריבית שהוא פלילי, ודינו מאסר.

29
חוק אשראי הוגן 2018
מי שיעמיד הלוואה בעלות אשראי מרבי העולה של תקרה זו צפוי לעיצומים כספיים העשויים להגיע למיליוני שקלים
חוק אשראי הוגן אושר סופית
בכך מוקנית גמישות בעדכון המנגנון לקביעת שיעורי הריביות מעת לעת
חוק אשראי הוגן מסבך את חב' הסלולר עם ציוד הקצה
החוק החדש מגביר את הגילוי הנאות ללקוחות הלוקחים הלוואות, כך הלווה יכול לדעת טוב יותר את תקרת הריבית בהלוואות חוץ בנקאיות והוא יודע למה הוא מתחייב מראש
ואילו בסלקום לא השאירו מקום לפרשנות ומסרו: "החוק נועד לחול על הלוואות ולא על עסקאות מכר בתשלומים, שכן אז כל מי שנותן הנחת מזומן יצטרך לתת לוח סילוקין ומסמכים שנועדו להלוואות החוק עבר שינויים ותיקונים במהלך השנים, אך אלה היו מינוריים ולא באמת הביאו את השינוי המיוחל לתחום ההלוואות החוץ — בנקאיות, עד לשינוי האחרון — הוא חוק אשראי הוגן — שלמעשה הפך את החוק על פניו והציב את הצרכן בראש
הלוואה הניתנת במטבע חוץ- ריבית הליבור+30% ריבית מקסימלית חוק אשראי הוגן קובע ריבית מקסימלית אותה רשאים לגבות הגופים המלווים

משרד המשפטים

לעניין זה לא יובאו בחשבון הוצאות שהוציא המלווה לשם גביית התשלום שהלווה פיגר בתשלומו.

1
משרד המשפטים
בעלון זה נסקור את השינויים המוצעים הנוגעים לבעלי רישיון למתן שירותי אשראי בכלל ולעניין ניכיונות שיקים בפרט
משרד המשפטים
חוק אשראי הוגן 2018 הוא למעשה תיקון של חוק קיים משנת 1993 הנקרא חוק הסדרת
חוק אשראי הוגן
לעניין האכיפה, נציין כי ריבית החורגת מהחוק עשויה לבוא לכדי עבירה פלילית