אדרא רבא. שער מאמרי ז

והאור הזה מתפשט מחוץ לאור המקיף של החכמה דאצילות ומשם ולמטה עד סיום עולם העשיה בדרך התפשטות האור של הספירות עד סיום עולם העשיה והנה האותיות של האלפא ביתא הם יורדים מלמעלה למטה להאיר, ומכים במסך, וחוזר אורם לעלות ממטה למעלה כנזכר
ונמצא כי טרם התיקון היו הי' ספירות בחינה א' לבד ובבחינה הזאת היו תחילה מתעסקין בידיעת' כבר הודעתיך בכמה מקומות כי כל הספירות יש בהם שתי בחינות והם א אור פנימי ב ואור מקיף חוצה להם סביב, והוא מקיף לכל ספירה וספירה

אנציקלופדיה יהודית דעת

הספירות אשר היו בעצם יצאו מכוח אל הפעולה על ידי השלוש עשרה מדות הנקראים בהאדרות "י"ג תקוני דיקנא דהימנותא", מפני שיש בזקן של כביכול י"ג צנורות המוליכים את האור הגדול שיורד מן הרצון העליון.

אדרא הוצאה לאור
ובעת הזווג שלהם של ז"א ונוקביה -- נכנסין אלו האלהים קדושים בנקודת ציון - יסוד דנוקבא דז"א; כי הם סוד חמשה גבורות מנצפ"ך
אנציקלופדיה יהודית דעת
ושלשתם נקראים 'אלהים' והם בינה וגבורה ומלכות
אדרא הוצאה לאור
גם יתבאר למטה במה שאמרו יתיב על כרסייא דשביבין לאכפייא לון כו' ועיין שם ענין ביאת נחש על חוה מה ענינו
והענין הוא כי הבינה היא נקראת 'למד' -- עלמא דאתי בסוד גרון וצואר הלמ"ד העולה למעלה האמנם טעם הדבר היא לפי שכל שאר התקונין שנתבארו הם איברים גלוים
ונמצא כי אלו הארבעה יודין הם עולים לחשבון ארבע מאה אלפי עלמין דכסופין והנאות גדולות כי חלילה להאמין הדברים כפשטן

ספר הזהר אדרא רבא ואדרא זוטא / מהתנא ... רבי שמעון בר יוחאי ... ; המנקד עמוד היומי : מחלק ללמוד חדשי וללמוד שנתי 354 ימות השנה ..

ודע כי זה האור הנקרא 'אלהים' כנזכר הנה הוא סוד הגבורות כולם, דז"א ונוקביה, ובעת זווגם יחד של ז"א ונוקביה אז נכנסים אלו האלהים קדושים בנקודת ציון יסוד שבה שהם סוד ה' גבורות מנצפ"ך כנודע ומתמתקים שם ע"י החמשה חסדים שנותן בה הז"א כנודע.

27
שער מאמרי ז
ולכן תחילה נבראו אחור באחור והיו האחורים מכוסים זו בזו ולא היה מקום אל החיצונים להתאחז בהם
אנציקלופדיה יהודית דעת
שבין חלל אור המקיף של ספירה זו לאור המקיף לספירה האחרת יש בחינת האור הזה האחר, והוא בסוד שם 'אלהים'
אדרא רבא קדישא : עם פירוש בני יששכר : והוא אמרות טהורות מפנינים יקרות ... / נערך ונסדר ממני בניהו יששכר שלום שמואלי
ובזה תבין מ"ש לקמן בדף קל"ה ע"א בלע בן בעור תאנא הוא גזרת דינא תקיפא דתקיפין דבגיניה מתקטרין אלף אלפין מארי דיבבא ויללא כו'