הלכות בין המצרים. הלכות בין המצרים 2021: לנקוט במשנה זהירות בימים

וכן לגבי רחצה בבריכה או בים, אם המגמה לשם בילוי - אסור, ומי שמסיבות בריאותיות הורו לו לשחות - מותר אף בתשעת הימים ראו להלן בהלכה כא ויש מיוצאי אשכנז שנוהגים, שאם יש שם קטן שהגיע לגיל חינוך לברכות הנהנין ועדיין לא הגיע להבנת האבל על ירושלים בין שש לתשע , שיכוון המבדיל בברכת 'הגפן' עבור הילד, והילד ישתה את היין
ואמנם טיול שיש בו משתתפים רבים וכן מחנה קיץ, לכתחילה עדיף שלא לקיים בשלושת השבועות, כי יש בו שמחה יתירה, והוא קצת דומה לריקודים ומחולות הגדרת חולה היא: חלה כל גופו או נפל למשכב

הלכות בין המצרים • אתר הרב מרדכי אליהו

וכ"כ הרב אליהו בהל' חגים כה, ג.

19
מנהגי שלושת השבועות
ויש שכתבו שמותר לרחוץ בים או בבריכה בימי בין המצרים, אך יזהרו משאר ימות השנה ויהיה באופן שלא יבוא לידי סכנה, והמורגל בפי הבריות דלא שרי אלא א"כ היה קודם, והטעם דשרי אם היה קודם: משום שפעם ראשונה היא שמחה קרא אלי מועד פרק ב הערה נו , וכתב על זה הגרשז"א שאין לכך יסוד כלל וטעות הליכות שלמה פרק יד ה וד"ה שם ואורחות הלכה שם, הגריש"א לקנות חכמה עמוד 5
הלכות בין המצרים 2021: לנקוט במשנה זהירות בימים
ז יש מקומות שנהגו לומר סדר "תיקון חצות" אחר חצות היום, אך אין לעשות זאת בערב שבת וערב ראש חודש וראש חודש וערב תשעה באב
הלכות ומנהגי בין המצרים : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
וכן הדין לגבי פדיון הבן, כשבעלי השמחה הם האב, האם והכהן
אבל רבים התירו, וכן מצינו בתרומת הדשן ק"נ, שהיו נוהגים לרחוץ בנהרות בתשעת הימים ולא מיחו בידם ועוד שאין להתעלם מהעובדה שמי שאינו מתגלח שלושה שבועות, מראה בעצמו ששמירת המנהגים חשובה לו מאוד, ויש בכך צד של קידוש השם
שמיעת מוזיקה וריקודים אסור לעשות ריקודים ומחולות בימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, ואפילו בלא כלי נגינה הרב רביד נגר - בין המצרים ימים מסוגלים לשמירה והגנה

הלכות בין המצרים 2021: לנקוט במשנה זהירות בימים

לקראת ברית מילה, האב והאם, המוהל והסנדק, מתרחצים ולובשים בגדי שבת, ובשעת הצורך מתגלחים ומסתפרים עד שבוע שחל בו תשעה באב.

12
הלכות לימי בין המצרים
חצות היום, היינו, שמחלקים את הלילה, מהשקיעה עד הזריחה לשתיים, והנקודה האמצעית, היא "חצות" הלילה, מלשון "מחצית", ובאותה השעה ביום, הוא זמן חצות היום
הלכות בין המצרים 2021: לנקוט במשנה זהירות בימים
ואף שחכמים לא תקנו תקנות מיוחדות לציין את הצער והאבלות של שלושת השבועות, נהגו ישראל להימנע בכל שלושת השבועות מריקודים ומחולות, ונמנעים מלברך בהם 'שהחיינו'
הלכות בין המצרים 2021: לנקוט במשנה זהירות בימים
אמירת תיקון חצות הימים שבין שבעה עשר בתמוז לבין תשעה באב, נקראים ימי "בין המצרים" על שם הפסוק במגילת איכה פרק א פסוק ג "כל רודפיה השיגוה בין המצרים", ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, שאלו הימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, שבהם נכנסו האויבים לירושלים עיר קדשנו ותפארתנו, ופרעו פרעות בישראל, עד יום תשעה באב שבו החריבו את בית המקדש בעוונות הרבים, ומאז ועד היום עם ישראל אינו יושב בטח, ותמיד קמים עליו אויבים מבית ומחוץ, ואף על פי שזכינו תהלות לאל עליון, לחזור לארץ קדשינו בצורה חופשית, עדיין לא זכינו לגאולה שלימה, כי בית חיינו חרב, ואומות העולם מציקות לעם ישראל יום יום, והצרות תוכפות יותר ויותר, ועל הכל מבחינה רוחנית אנו רחוקים מאד מהגאולה האמיתית, עד שישוב ה' וירחם על נחלתו, וישוב לגאול אותנו גאולה שלימה, גאולת עולמים
אף שחכמים לא תקנו תקנות מיוחדות לציין את הצער והאבלות של שלושת השבועות, נהגו ישראל להימנע מדברים של שמחה; ככל שמתקרבים ליום ט' באב, ממעטים בדברים המסמלים שמחה בעניין כמות המוזמנים, עי' רמ"א תקנא, טז; מ"ב וכה"ח שם, תורת המועדים ה, מט
כגון להרחיב דירה או מרפסת בלא שיהיה לכך צורך חיוני שבתות מר"ח: גם למתירים עד ר"ח אב בשבתות מר"ח אב יש להחמיר שו"ת קניני תורה ח"ו ס' לב

האם מותר לקנות בגדים חדשים בבין המצרים?

הרוצה לשחות בבריכה, אם המטרה לבילוי, כבר מראש חודש אסור, מפני שצריך למעט בשמחה.

18
איסורים בימי בין המצרים
דברים האסורים בתשעת הימים מר"ח אב עד ט' באב, 8-16 ביולי א
'שלושת השבועות'
ובבן איש חי דברים ד' אסר נישואין, ועל אירוסין כתב שראוי להחמיר כדברי כנה"ג
הלכות לימי בין המצרים
כ"כ החיד"א בשו"ת חיים שאל א, כד, עפ"י הרמב"ן