צאת הכוכבים ירושלים. זמני היום

מכיוון שעל פי ההלכה היהודית אסורה הבערת אש בשבת, בעבר שימשו הנרות הדולקים כעיקר התאורה בבית, אולם היום הדלקת הנרות נעשית לרוב רק לשם המצווה
וגדולי מקורביו נהגו דלא כר"ת ולא מיחה בידם בערב פסח, שהקדימו את זמן הקרבת התמיד, מותר לכתחילה להתפלל מנחה גדולה לכולי עלמא

כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות

.

21
כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות
יש שמחשבים 72 דקות מהנץ החמה אחורה, וזהו זמן עלות השחר בין בקיץ ובין בחורף
זמני היום
אך אין צורך לשקר אודות רבנים שפסקו כרבינו תם
מהו שיטת החתם סופר בביאור שיטת מתי הוא צאת הכוכבים
גם בתקופות מאוחרות יותר, כשהתקבל באופן ברור הקריטריון של 'שלושה כוכבים' לתחילת הלילה, עדיין לא הייתה אחידות בנושא מהשקיעה הנראית אסור לעשות שום מלאכה
אני צריך להתנצל, אני שאלתי אם כב' הוא חסיד קלויזנבורג רק כדי להבין את כיוון המחשבה, גם מעניין אותי אם למד אצל הגה"ק ר' יקותיאל יהודה זצ"ל, ולא חלילה כוונה אחרת, אינני מכיר מקרוב את קרית צאנז נתניה אבל שמעתי גדולות ונצורות הן בתורה והן בקירוב הספרדים הנץ הנראה מחושב על פי: א

זמני היום בירושלים

אבל מה שבאמת חשוב, לדעת מה אמרו הגדולים כגון הרה"ק מבעלז והחזו"א ורבי עזרא עטייה ושאר רבותינו.

29
כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות
זמן חצות היום הוא כאשר השמש נמצאת באזימוט של 90 מעלות
כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות
כמו בשקיעת החמה, נחלקו הפוסקים האם מתייחסים לגובהו של האדם — האם הוא במישור או על הר כשהאדם גבוה יותר הוא רואה את הנץ מוקדם יותר , והאם מתייחסים לגובהו של האופק כשהאופק גבוה יותר רואים את הנץ מאוחר יותר
זמני היום
וריאציות שונות למנהג הזה נעות בין 13