יופיי פיננסים. יופיי פיננסים

פיצול עסקה או ביצוע עסקה כפולה פירושו בין היתר, אך לא רק, ביצוע יותר מעסקה אחת באותו כרטיס חיוב בסמיכות זמנים זיכוי לקוח באמצעות כרטיס יהיה רק בגין עסקה שבוטלה, באמצעות אותו כרטיס שנעשה בו שימוש באותה עסקה
אפליקציית התשלומים החדשנית מבית UPAY מציגה ממשק ידידותי ומעוצב לחיוב לקוחותך בקלות, בנוחות ובמהירות

סליקת אשראי באינטרנט

החברה תעמיד לרשות בית העסק גישה למערכת שתאפשר לו גם בתקופת הביניים לבצע ולסלוק עסקאות בכרטיסי חיוב, במקום עסקו ועם לקוחותיו, בהסתמך על נכונות הצהרותיו והפרטים שימסור בבקשה.

10
תקנון
יצירת דף מכירה אונליין כדי להגדיל מכירות ולהגיע ללקוחות חדשים
יופיי פיננסים
בית העסק מתיר לחברה לשגר אליו מסרים שיווקיים בעניינים אלו
תקנון
אם יבקש בית העסק להשית את תשלום הריבית בגין הקדמת התשלום כולה או חלקה על הלקוח, יהיה הדבר כפוף להסכמת הלקוח, שתתבקש על ידי בית העסק ותינתן בכתב בדרך המפורטת בסעיף 35 לעיל, ותכלול גילוי מלא של פרטי העסקה, התשלומים והריבית
כל אזכור של בית העסק בתנאי שימוש אלה יחשב כמתייחס לכל מי שהם בעלים או שותפים או נושאי משרה בבית העסק, בין אם שמם מופיע בו ובין אם לאו, וכל זכות המוקנית, או שתהיה מוקנית, לחברה כלפי בית העסק על פי תנאי שימוש אלה תהיה מוקנית לחברה כלפי כל הבעלים או השותפים, ביחד או לחוד או כלפי אחדים מהם הקלדת קוד אישור שאינו תואם אישור ממוכן שהתקבל תטיל על בית העסק את כל האחריות לעסקה זו
בית העסק מסכים לקבל מהחברה הודעות בעניינים הנוגעים לתנאי שימוש אלה וביצועם, באמצעים אלקטרוניים לרבות באמצעות SMS, ובלבד שאין מדובר בהודעות פרסומת ללא עלויות וללא דמי שירות אנו מעמידים לרשתך מגוון רחב של פתרונות סליקה שיצעידו את העסק שלך קדימה, חיוב באשראי במעמד הלקוח, בקשות לתשלום כשהלקוח לא לידך באמצעות דוא"ל, סמס או ווטצאפ, חיוב באמצעות סריקה של QRCODE, חיוב בהוראות קבע באשראי וחיובים ללא אובליגו כשללקוח אין תפיסת מסגרת

תקנון

כללי יסוד בביצוע עסקאות 18.

27
יופיי פיננסים
בכל מקרה החברה משמשת אך ורק כנותן שירות ואיננה משמשת כנאמן או כמחזיקה של כספים
תקנון
העסקה תבוצע בתנאים המוגדרים על ידי חברות האשראי כ"עסקה בטוחה", ובכלל זה בין היתר בדיקת מאפיינים חיצוניים של כרטיס החיוב, בדיקה ואימות של זהות מבצע העסקה באמצעות תעודות נושאות תמונה ותיעוד הזיהוי, הקלדת נתוני לקוח תקינים והשוואת נתוני הכרטיס לשובר; ועוד
סליקת אשראי באינטרנט
החלטת החברה אם לאשר את בקשת ההצטרפות לשירותיה נתונה לשיקול דעתה המוחלט, והיא לא תדרש לנמקו
החברה תהיה רשאית לחייב את בית העסק בתשלום עבור הנפקת נסח חברה מרשם החברות החברה תהיה רשאית לעכב העברת כספים לבית העסק, בכל עת, ומבלי שלבית העסק תהיה כל טענה בעניין זה, אם יתברר לה כי אין בידיה מידע מלא לשביעות רצונה בקשר עם חשבון הבנק
בית העסק מצהיר שידוע לו שאי-עמידה ולו זמנית בדרישות ובנהלי אבטחת המידע האמורים ובתקן EMV עלולה לגרום לחברה נזקים, וכן לגרום להטלת קנסות או הוצאות על החברה על ידי חברות האשראי פירוט בדבר עסקות והעברות כספיות יוצגו במערכת בסמוך למועד ביצוען, וחשבוניות מפורטות יוצגו במערכת בסמוך לאחר תום כל חודש קלנדרי בגין העברות כספיות שהתבצעו בחודש הקודם

תקנון

עם חיבור לחשבון הסליקה שלכם, זה קל וכדאי מתמיד.

סליקת אשראי באינטרנט
עבור שירותיה ישלם בית העסק לחברה עמלות, ועבור העמדת אשראי לבית העסק בגין הקדמת תשלומים כמפורט להלן , ככל שיועמד, ישלם בית העסק לחברה ריבית, בתנאים שיסוכמו בין הצדדים
תקנון
תחום עיסוקו בפועל הוא כמפורט בבקשה שהגיש והוא אינו עוסק בכל עיסוק האסור על פי כל דין
יופיי פיננסים
בית העסק יידרש לבצע את כל הפעולות הדרושות לזיהוי הלקוח על פי כל דין ובהתאם להוראות חברות האשראי והחברה