הרכב מדד 35. הרכב מדד תא 35

לדוגמה אם משקלו של סעיף הדיור הוא 252 נקודות מתוך 1000, אזי משפחה בישראל מוציאה בממוצע כ- הואיל והרגלי הצריכה משתנים עם הזמן, ה בונה כל שנתיים סל חדש כדי לשקף את השינויים הללו
ככלל, הדין החל על קרנות סל וקרנות מחקות פתוחות אוסר על חשיפה גבוהה מ-25% מכספי הקרן לנייר ערך מסוים, ומחייב פיזור מינימאלי של ההשקעה במספר ניירות ערך השינוי בערכו של המדד מייצג את השינוי שחל במחירי המוצרים הנכללים בסל מסוים, שנקבע אחת לתקופה

S&P 500

הנחיה זו ניתנה נוכח הריכוזיות החריגה של מדד בנקים וכחלק מההיערכות לקראת פקיעתה של הוראה זמנית בעניין זה בתחילת חודש אפריל 2021.

7
מדד 125
מדובר בשיעור גבוה וחריג הן ביחס למקובל בעולם והן ביחס לכללים שהבורסה מחילה ביחס למדדים שאותם היא עורכת, כאשר מדדי השקעה אשר נעקבים על ידי מוצרי השקעה פאסיביים נדרשים למספר גדול יותר של ניירות ערך ברמת פיזור גבוהה יותר
מדד 100: הרכב מדד
המדד משמש בעיקר להצמדות שונות, לקביעת תוספת היוקר, לתעריפי השכר ול המחירים במשק
הרכב מדד תא 35
לכל אחד מהמרכיבים יש חלק שונה במדד המתבטא באחוזים , המבטא את האחוז מההוצאה החודשית של משפחה ממוצעת
נכון להיום מנוהלות קרנות העוקבות אחר מדד הבנקים בשווי כולל של כ-7 מיליארד ש"ח
מצד אחד, מעבר למגבלה הנובעת מהוראות הדין, ריכוזיות כה חריגה של מדד אינה דבר רצוי, מנגד, מדובר במדד ייחודי לסקטור הבנקאי, שהוא סקטור ריכוזי ומבוסס, אשר מרכז השקעות ציבור בהיקף ניכר סל התצרוכת שמחיריו נמדדים במדד המחירים לצרכן, מייצג את הרכב ההוצאות לתצרוכת של משקי הבית

מדד 100: הרכב מדד

מרישומי ההוצאות על הסעיפים השונים, כפי שנמסרו על ידי משקי הבית שהשתתפו במדגם, חושבה ההוצאה החודשית הממוצעת למשק בית למצרכים ולשירותים שונים.

5
מדד 100: הרכב מדד
מכיוון שמטרת המדד היא למדוד את השפעת השינויים במחירים על גודל ההוצאה הדרושה למשקי הבית לקיום רמת תצרוכת נתונה, הסל כולל רק מצרכים ושירותים המיועדים לתצרוכת
הרכב מדדים
אין כל אפשרות להגדיר את יחידות התצרוכת של השירותים המתקבלים עבור מיסים אלה, ולמדוד את מחיריהם
מדד 125
במקביל לאמור לעיל, שיקפה הרשות למנהלי הקרנות כי מאחר שמדובר במדד בעל מאפיינים חריגים, אין בהחלטתה לעניין זה כדי לקבוע מסמרות לעניין דרישת הפיזור הנדרשת במדדים אחרים
משקלי קבוצות התצרוכת העיקריות לפי מועד עדכון מתוך 1,000 נקודות קבוצה ראשית המשקל בינואר 2009 המשקל בינואר 2011 המשקל בינואר 2013 המשקל בינואר 2015 מזון ללא פירות וירקות 147 לפיכך, קובעים את ערך המדד בנקודת זמן הקרויה "תקופת הבסיס"
כך, למשל, השוואת הכנסותינו תאפשר לנו לדעת אם רמת חיינו השתנתה, רק אם ננטרל ממנה את השפעת המדד מאחר שמטרת המדד היא למדוד את השינוי ברמת המחירים, אין חשיבות לערכו המוחלט אלא לשינוי היחסי בערך זה

מדד המחירים לצרכן בישראל

סל התצרוכת מורכב מ-10 תחומים עיקריים בהם , , , ו, ו, ו וכדומה , המורכבים מסעיפי משנה ותתי סעיפים רבים.

1
מדד 100: הרכב מדד
אלה מייצגים את ההוצאות לתצרוכת של כ-2
מדד תל בונד מאגר
הוא מחושב על ידי ומפורסם מדי חודש עבור החודש הקודם
הרכב מדדים
מצרכים ושירותים שההוצאה על רכישתם מוגדרת כחיסכון לא נכללים בסל המדד