מילוג. Milojo

מילון חדשני ומקיף לעברית בת זמננו, בעריכת פרופ' ו בין היוצאים מן הכלל ניתן למנות את רבי שספרו "עין הקורא", שנועד להורות את אופן קריאת המילים בצורה הנכונה ב, מהווה מילון מקראי
המילונים הראשונים הודפסו ב, אחר כך , ולבסוף אחריהם יצאו לאור מילונים רבים, בין הבולטים שבהם הוא מילונו של "" נקרא גם: מילון אבן-שושן

מילון אבן שושן באינטרנט

הוא לא מכיל את כל המילים מהתקופות הקדומות של העברית ומפרט בעיקר על המשמעויות הרווחות בימינו.

27
Milojo
כאשר שאלו אותו תלמידיו מה שונים נכסים אלו מנכסים שקיבלה אחר הנישואין, הוא השיב: " על החדשים אנו בושים אלא שאתם מגלגלין עלינו הישנים", כלומר גם תקנה זו, שאסור לה למכור את הנכסים הישנים, היא תקנה שיש בה חידוש גדול, שהרי כל תקנת פירות היא תחת פרקונה - שיפדה אותה אם נשבית, ומכיוון שדבר זה אינו מצוי, קשה להבין לכאורה למה תיקנו חז"ל שאין היא יכולה למכור את הנכסים, ודי בכך שהוא אוכל את פירות קרקעות הנכסי מלוג הקיימים, ולכן אין להוסיף על התקנה ולומר שגם את הנכסים הישנים שכבר היו מלפני הנישואין אסור למכור
נכסי מלוג
לפי זה, מקשה התוספות, היה צריך לומר הכלל, שהאישה מוחזקת בנכסים, שכן גוף הקרקעות והנכסים שייכים לה בוודאי, ואילו הבעל - ייתכן שיש לו וייתכן שלא?
תרגום מורפיקס
המילון נוהג בשיטת ההווה, נוקט כתיב מלא ומאמץ את פסיקות
לכל השמות ניתנות דוגמאות נטייה במין, במספר, בצורות נסמך ועם כינויים חבורים
המילון מיושן בימינו, מכיוון שאינו כולל חידושים רבים של המחצית השנייה של המאה ה־20, אך הוא מציג את תמונת הלשון הספרותית בסוף תקופת התחייה בכך, דומה השקפתו של מנחם להשקפה הקראית

מילון עברי

לאחר הנישואין, מודים גם וגם בית שמאי, שאסור לה להפקיע את זכויותיו של הבעל על ידי מכירת נכסי המלוג, ואם מכרה, המכר בטל.

20
תרגום מורפיקס
המילונות העברית עברה כברת דרך במהלך המאה ה-19
ויקימילון
זמנו של הכהן איננו ברור, אך ככל הנראה חי במרכז אירופה במאה ה-12
מילון עברי
ה נחלקו, האם איסור זה הוא איסור מובן מאליו, שהרי בכך היא מפקיעה את זכויותיו, או שמדובר ב נוספת, האוסרת למכור את הפירות לפני הנישואין
מילון עברי—עברי ודף המילה חפשו באמצעות חלונית החיפוש הראשית מילה שמעניינת אתכם, ואנחנו נעמיד לרשותכם מידע מילוני ו מידע מכל מאגרי האקדמיה ללשון העברית על המילה או על הצירוף שבחרתם שנים ספורות לאחר מכן הוציא לאור את מילונו "מילון שמושי לשפה העברית", שזכה לפופולריות רבה
אם עלה ערכם אזי שהרוויחה, ואם ירד ערכם, אזי שהפסידה המילון מציג את בעיקר את העברית העכשווית התקנית

מילון אבן שושן באינטרנט

כדי להמשיך לשחק וליהנות מעוד חידונים וגרסה ללא פרסומות, יש לשדרג לגרסת הפרימיום כדי לשחק בכל חידוני הדקדוק ובחידונים אחרים, יש לשדרג לגרסת הפרימיום רוצה לצפות ברשימות ששיתפו איתך? גם אם התברר בסופו של דבר שהיא נישאה, אין הדבר משפיע על העבר, שכן דין זה הוא דין וודאי ונקרא , כלומר כאשר יש מצב של ספק, גם הדינים החלים על העניין הם באופן של ספק, גם אם יתברר הדבר למפרע אחר כך, אין הדבר על העבר.

24
תרגום מורפיקס
בהיותו בן 20 בלבד, חיבר את ספרו "האֶגרון"
Syn
המילון נמצא בתהליך פיתוח ומתעדכן מעת לעת
מלוג
תקנה זו נועדה כדי להגן על התקנה הראשונה, של בעלה כ"אוכל פירות" של נכסי מלוג, ונועדה למנוע 'עקיפה' של התקנה על ידי כך שהאישה תמכור את הקרקעות לפני הנישואין