איסור מכירת חמץ. מכירת חמץ בכיפה: זינוק בביקוש בשעות האחרונות

חמץ שעבר עליו הפסח, לר' יהודה אסור מהתורה, ולר' שמעון מותר מהתורה וחכמים גזרו עליו שיהיה אסור פסחים כח-כט , וכן נפסק רמב"ם א, ד; מ"ב תמח, ז כך הוא חשבון השעות: מחלקים את היום לשנים עשר חלקים שווים, וכל חלק נקרא שעה זמנית
תשעה באב במוצאי שבת — בגדים לתשעה באב בברייתא במסכת תענית, דף ל שימו לב: לפי פסיקת הרבנים שליט"א לא צריך לחכות לבדיקת החמץ כדי למלא את

מכירת חמץ והערמה במצוות ואיסורים

ביעור חמץ למחרת, ביום י"ד, מסיים לאכול חמץ עד סוף ארבע שעות ראשונות של היום ובשעה החמישית שורף את כל החמץ שנשאר לו.

כללי איסור חמץ
מנהגי ימי בין המצרים הימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, נקראים ימי "בין המצרים", וכפי שהסברנו אתמול
חוק חג המצות
ומיד כשיפסיק הדלף יש ללוש את הקמח ולאפותו
חמץ
רב עמרם גאון הבין שאין מדובר דווקא בספינה, אלא בכל מקרה שבו נאלץ היהודי לעשות זאת - אך סייג זאת במפורש בכך שהמכירה תהיה גמורה, ושלא תחזור על עצמה כל שנה כדי שלא ייראה הדבר כהערמה
לאור זאת, נפסקו להלכה עוד חומרות באיסור חמץ, כגון: איסור על אכילת קטניות, זהירות מ, אי אכילת ועוד לכן עשייתה ושימורה מחמץ נעשים על ידי ישראל גדול ובר דעת
הוא חותם על כתב הרשאה הנמצא בידי הרב המקומי ומציין את הכתובת ואת המקום, שבו החמץ נמצא למעשה יש הסומכים עליה ללא חשש ויש הנמנעים ממכירת חמץ ודאי ואף מקפידים שלא לקנות לאחר הפסח חמץ שנאפה לפניו

חמץ

הרמב"ם מחלק בין מקרים של הערמה שמותרים לבין מקרים של מרמה שאסורים, הרא"ש לא מחלק כך אלא בין הערמות שחכמים התירו לבין הערמות שחכמים אסרו, אך נשאלת השאלה מהו הקריטריון להחלטה האם הערמה מסוימת מותרת או אסורה.

22
חוק חג המצות
ובלא שום סימן, אם שהה הבצק בלא לישה במשך זמן מהלך מיל, נעשה חמץ, כמבואר מהמשנה והגמ' פסחים מו, א
כללי איסור חמץ
יש הרואים בצעד חקיקה זה, כבכל חקיקה שמקורה בהלכה, משום פגיעה בחופש הפרט וב
אנציקלופדיה יהודית דעת