איגוד המוסכים. המכללה הטכנולוגית לרכב

הנהלות המוסכים יבטחו את עובדיהם בקרן פנסיה יסוד או בקרן פנסיה מקיפה של "מבטחים" לפי בחירתם עובד העובד במוסך שנה ומעלה יהא זכאי לחופשה שנתית כמפורט להלן: מספר ימי חופשה מספר ימי חופשה שנות בשנה ל-6 ימי בשנה ל-5 ימי ותק עבודה בשבוע עבודה בשבוע 1 12 ימי עבודה 10 ימי עבודה 2 12 ימי עבודה 10 ימי עבודה 3 13 ימי עבודה 11 ימי עבודה 4 13 ימי עבודה 11 ימי עבודה 5 14 ימי עבודה 12 ימי עבודה 6 19 ימי עבודה 17 ימי עבודה 7 19 ימי עבודה 17 ימי עבודה 8 19 ימי עבודה 17 ימי עבודה 9 ואילך 26 ימי עבודה 23 ימי עבודה ד
תוספת יוקר תוספות היוקר המשתלמות עפ"י ההסכם הקיבוצי הכללי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, ישולמו לעובדים במוסכים המעביד הוא הקובע את מועד חופשתו של העובד בהתאם לצרכי המוסך ובתיאום עם העובד

איגוד המוסכים בישראל

.

14
איגוד המוסכים בישראל
עובדים בעלי זכות לחופשה, שמסיבות מחלה לא יוכלו לקבלה בתקופת החופשה, במוסכים בהם החופשה היא כללית, רשאים לקבלה אחרי שובם לעבודה
שרות למוסכים
יש לציין כי דורון פעל במהירות ובנחישות ופתר את הבעיה
צו הרחבה בענף המוסכים
עובד שיודיע בכתב כי רצונו ששכרו לא ישולם לו על ידי זיכוי חשבונות בבנק כנ"ל, יקבל את השכר באמצעות שיק על שמו, המעביד ימציא לעובד פירוט חשבון שכרו שהועבר לזכותו בבנק, בתלוש שכר מפורט לפחות אחת לחודש
במסגרת פריסת סניפים ארצית המעניקה רמת נגישות גבוהה לשירותיו, אגוד המוסכים מספק גם מענה ממוקד לצרכים ולדרישות של העוסקים בתחום ברצוני לציין לשבח את שירלי וקלרה על יעילותן
יום עבודה בערבי חג יהיה בן 5 שעות ויחושב לפי יום עבודה מלא כמקובל בכל מקום עבודה קרן השתלמות - הנהלות המוסכים יפרישו על חשבונן מידי חודש בחודשו 0

שרות למוסכים

בשונה מהליכי גישור, אשר בהם אין לאף גורם סמכות להכריע ובמצב של חוסר הכרעה נאלצים הצדדים לחזור לבית המשפט תוך בזבוז זמן יקר — הליך הבוררות הינו סופי, כאשר המחלוקת מוכרעת ע"י איש מקצוע מהתחום אשר מקבל החלטה באופן מחייב.

23
איגוד המוסכים בישראל
עד 14 יום יהיו על חשבון חופשה שנתית כוח עליון: מלחמה, שטפון, הפסקת חשמל, ימי אבל של בעל המוסך וכו'
מה קורה באיגוד המוסכים?
הנהלות המוסכים שעשו או יעשו ביטוח אלטרנטיבי או קופות תגמולים — יבוא הדבר במקום חובת בטוח בקרן פנסית יסוד, או קרן פנסיה מקיפה, הכל לפי הענין, בתנאי שהעובד יחתום על כתב ויתור על פי הנוסח המצורף בזה נספח 1
המכללה הטכנולוגית לרכב
להבדיל מהליך משפטי רגיל, אשר לרב אורך זמן רב ומצריך שימוש בחוות דעת מקצועיות ולהבדיל מגישור אשר למעשה אינו מאפשר הכרעה מחייבת בסכסוך, הליך הבוררות הינו הליך קצר יחסית, אשר בו בסופו של דבר - מוכרעת המחלוקת בין הצדדים