שבת שובה. הפטרה לשבת שובה

תשובה מיראה על החטאים והם מצד הגוף בחי' סור מרע מל"ת שַבַּתְשוּבָה לפי דעת הראשונים המונים בהקהל שתי מצוות, יש להסביר שגם המצווה לקרוא, שהיא אור מקיף המוציא אותי מכל הגדרים והגבולות שלי, גם היא בעצמה קול בתוכי
וז"ש איש און מחשבותיו שעדיין לא חטא וע"י פחד החטא שב מקודם ביאור הענין עפ"י פלוגתא דאיתא בגמ' חד אמר נושא וחד אמר כובש

Vestiges of Minhag Ashkenaz in Unexpected Places: Satmar Rebbe’s Teshuva Drosho

גם עשי"ת ושבת תשובה הוא ב' תשובות הנ"ל.

30
הפטרה לשבת שובה
החזרה שלנו אל התורה כמקבלי תורה שוב ושוב, היא בעצמה מצוות התשובה העליונה מכול
שובה ישראל
וע"י התורה שנקראת לקח טוב יכולין למצוא טוב הגנוז ונסתר גם בתוך החטא עצמו
לקוטים וענינים לשבת שובה
מבחינה זאת, היא עדיפה על פני דרשו שאיננה מתאימה לכל אחד
רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל היה מבחין בשם הגר"א בין המילה "כל" הנכתבת בחולם לזו הנכתבת בקמץ קטן הושע מנבא בעקבת כשלון בטחוני "אשור לא יושיענו" ויואל בעקבות הארבה; שני המצבים הללו מוכרים לנו מן המשניות בתעניות המבוססות על תפילת שלמה
כי מתעורר השורש של בנ"י כמ"ש וביום השבת יפתח וכמ"ש במ"א ויתכן לפרש שהם מדת צדיקים ומדת בע"ת

שובה ישראל

ברצוני לבאר זאת בדרך נוספת על ביאורו של הרבי מלובאוויטש.

לקוטים וענינים לשבת שובה
פי' דיש כמה מדריגות בתשובה
Vestiges of Minhag Ashkenaz in Unexpected Places: Satmar Rebbe’s Teshuva Drosho
אכן המכוון הוא כי התשובה צריך להיות עד מדריגה זו
בלב אחד
שגם היא מעולם הגנוז כי בה לא הי' החטא
במקרה אחר, במכתב של לחבר קיבוץ גבע, בעקבות חילול שבת המוני שהיה בקיבוצו, הוא אף מציין כי "ארץ-ישראל בלי שבת לא תיבנה אלא תיחרב" בעקבות כך, בינואר 2018 אושר בכנסת תיקון לפקודת העיריות שנודע בשם "חוק המרכולים" , בו נקבע ש עירוני בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה, למעט עסקים להגשת מזון לצריכה במקום, מקומות של עינוג ציבורי וחנויות של תחנות תדלוק, טעון הסכמה של שר הפנים, והשר לא ייתן את הסכמתו אלא אם כן פתיחתם של העסקים בימי מנוחה, כפי שמוצע בחוק העזר, נדרשת כדי לספק צרכים אשר לדעת השר הם צרכים חיוניים
אבל מי ששב מאהבתו הוא גדול יותר איך זה יתכן שהאור ישוב אפילו שלא מגיע לנו? לכן יש להניח שלא מעטים יופתעו לגלות שבמקורם אין הדברים כה פשוטים, ושמהומה רבה התחוללה בבית מדרשם של בעלי התוס' מסביב לקביעת הפטרה זו

מרכז מיכאל שבת שובה

השבת נידונה גם ב וב, כאשר מוקדשת כולה לעיסוק בדיני שבת.

7
שפת אמת/שבת שובה
בשל רגילותנו לראות בשורש שו"ב שורש "חיובי" אנו שוכחים שעוד פנים לו
דרשת שבת שובה
אחר כך ויאמר אלקים יהי אור
שבת
הנוכחות בתפילות השבת בבתי הכנסת באזורי המגורים גדולה במידה ניכרת מזו שבימי החול